Letsel tijdens schooltijd, wie is aansprakelijk?

De gymles. Tussen leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs zijn de meningen erover verdeeld. Bij een gymles tijdens schooltijd is de kans op een ongeluk, en dus op letsel, aanzienlijk groter dan in andere lessituaties. Feit is dat scholen verplicht zijn om gymles te geven, en minderjarige kinderen zijn verplicht om onderwijs te volgen, dus ook de gymles met de risico’s die daarbij horen.

Stel, uw kind komt hard ten val tijdens schooltijd bij gym en loopt daarbij letsel op. Kunt u de school aansprakelijk stellen?

Om te beginnen is het belangrijk te weten dat scholen in Nederland een zorgplicht hebben ten aanzien van de gezondheid en veiligheid van hun leerlingen. Zoals gezegd is gym een vak met een verhoogd risico op een ongeval. Vanzelfsprekend speelt bij een gymles de zorgplicht een grotere rol dan bij bijvoorbeeld de wiskundeles. Of een school aansprakelijk te stellen is voor een ongeval tijdens de gymles hangt af van de mate waarin aan die zorgplicht is voldaan. Ook is het daarbij van belang dat de school iets te verwijten valt.

Er wordt daarbij onder andere gelet op de volgende punten.

Allereerst wordt natuurlijk de rol van de docent bekeken. Is de docent bevoegd? Heeft de docent duidelijke instructies gegeven en adequaat toezicht gehouden? Zijn er voldoende maatregelen genomen om een veilige situatie te creëren? Denk bijvoorbeeld aan de juiste mat neerleggen onder een klimtoestel. Heeft de docent het materiaal op een verantwoorde wijze ingezet?
Is er onverhoopt toch een ongeval gebeurd? Dan wordt er ook nog gekeken of de docent wel op de juiste manier heeft gehandeld, bijvoorbeeld bij het verlenen of inroepen van eerste hulp.

Een gymzaal en het materiaal moeten aan bepaalde veiligheidseisen voldoen. Deze dienen jaarlijks gecontroleerd te worden.

Maar ook de gymles zelf is onderworpen aan bepaalde eisen. Leerlingen moeten zichzelf tijdens de gymles sportief ontwikkelen. Het stimuleren en motiveren om hun sportieve grenzen te verleggen, hoort dus bij de aard van een gymles. Maar een docent moet hierin niet te ver gaan. De oefeningen tijdens een gymles dienen wel aan te sluiten bij de leeftijd en de capaciteit van de leerlingen.

Tot slot speelt het gedrag van de leerlingen zelf ook een rol. Als een leerling opzettelijk instructies van de docent negeert en daarbij gewond raakt, valt de docent geen verwijt te maken. Wel moet er door de docent rekening worden gehouden met de onvoorspelbaarheid en onvoorzichtigheid van (jonge) leerlingen.

Alvorens de vraag omtrent aansprakelijkheid beantwoord kan worden, moet dus gekeken worden naar de vele verschillende zaken die daarbij komen kijken. Heeft uw kind letsel opgelopen tijdens schooltijd en heeft u hulp nodig bij het verhalen van de schade? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 010 307 67 52 of per mail via info@e-letsel.nl.